Vedtægter for Dragør Fastelavnsforening af 1970

§1

Foreningens formål er ved de aktive medlemmers medvirken at opretholde de gamle traditioner fastelavnssøndag med rytteroptog gennem Dragør by og efterfølgende tøndeslagning.

§2

Foreningens navn er DRAGØR FASTELAVNSFORENING AF 1970.

Foreningens hjemsted er og skal forblive Dragør.

§3

Som aktiv medlem kan optages enhver mand eller kvinde efter det fyldte 16. år som er bosat i Dragør eller dets omegn og som i øvrigt vil medvirke efter foreningens formålsparagraf. Deltagelse i fastelavnsridningen kan før ske efter det fyldte 18. år. Endeligt medlemskab som aktiv, kan dog først opnås efter godkendelse på en ordinær generalforsamling.

Som passiv medlem kan optages enhver, som mener at de gamle traditioner skal bevares under foreningens ledelse. De passive medlemmer har tale – men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Ved optagelse som medlem udleveres foreningens love, der nøje skal overholdes. Der skal opnås 2/3 af stemmerne på generalforsamlingen for at blive aktivt medlem, der afgøres ved skriftlig afstemning.

Kontingentet følger kalenderåret. Ethvert medlem der måtte være i restance, kan ikke deltage i fastelavns – samt pinseridningen. Medlemmer med mere end et års restance slettes af foreningen. Ved ny indmeldelse følger almindelig indmeldelsesprocedure, eventuel restance betales sammen med nyt kontingent.

§4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling der skal afholdes senest 3 uger før den efter kalenderåret faldende fastelavnssøndag.

§5

Foreningens årlige generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

                      Pkt.1               Valg af dirigent

                      Pkt.2               Protokol og beretning

                      Pkt.3               Regnskab

                      Pkt. 4              Valg ifølge love

                      Pkt.5               Fastelavnsoptog

                      Pkt.6               Fastsættelse af startpenge og evt. ydelser

                      Pkt.7               Eventuelt

Dagsorden kan forlænges. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

§6

Under generalforsamlingen dagsorden Pkt.4, der omhandler valg af bestyrelse, vælges i følgende rækkeorden: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Derefter vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle valg gælder for en 2 –årig periode, dog således at kasserer og formand ikke kan afgå samtidig. Der kan til bestyrelsen begæres skriftlig afstemning.

§7

Formanden sammenkalder alle møder og generalforsamlingen, fører korrespondancen og foreningens daglige ledelse, samt forhandlinger på foreningens vegne med alle myndigheder ang. Afvikling m.m. Bestyrelsen kan såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er ansvarlig for at foreningens midler anbringes og frugtbargøres i bank eller sparekasse. For at kunne hæve beløb i bank – eller sparekasseindestående på foreningens konto, er det kassereren der kan hæve penge og betale regninger etc. uden formandens underskrift. Generalforsamlingen er dog øverste myndighed ang. Anvendelse af foreningens midler ved afviklingen af arrangementer. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§8

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for såvel aktive som passive medlemmer. Generalforsamlingen fastsætter endvidere det årlige beløb der udgør startpenge for det enkelte medlem, der ønsker at deltage i fastelavnsoptoget. Dette beløb skal anvendes alene for at afvikle fastelavnsoptoget på en økonomisk forsvarlig måde.

§9

Det påhviler medlemmerne som ønsker at deltage i det årlige fastelavnsoptog, selv at afholde alle udgifter ang. Pyntning og leje af hest, dog kan generalforsamlingen vedtage at tilskud ydes af foreningens midler i specielle tilfælde.

§10

Det årlige fastelavnsoptog søges afholdt ved medlemmernes aktive deltagelse som amagerrytter iført de traditionelle dragter. Hesten skal som min. være 155 i stang og skal ligeledes være traditionelt pyntet, herunder iført snekketøj, således at ekvipagen ikke virker skæmmende for optoget. Rytteroptoget må maximalt bestå af 26 ryttere, dog kan bestyrelsen dispenserer, de 2 fanebære udpeges af bestyrelsen. Deltagerbegrænsningen afgøres efter aktiv rideanciennitet, derefter aktiv medlemsanciennitet. Mindretalsgruppen (M/K) har fortrinsret. Hvis mindretalsgruppen er i bemærkelsesværdig undertal, kommer M/K-gruppen i første række uanset medlemsanciennitet.

§11

Formanden har pligt til, under selve optoget og tøndeslagningen, at påse, at de medvirkende medlemmer ikke udviser en sådan opførsel, at det virker opløsende på selve optoget, samt at rækkerne, som de måtte indplaceret i, ikke bringes i uorden. Formanden har ret til, evt. ved stedfortræder, at udtage eventuelle, som ikke måtte rette sig efter henstillingen. Endvidere hvis et medlem ikke er i stand til, at bringe sin hest under behørig kontrol og det skønnes at dette kan blive til fare for medlemmet selv og andre.

§12

Hvis et medlem har udvist en for foreningen dårlig opførsel eller nægter at rette sig efter formandens henstilling, kan medlemmet ekskluderes. En sådan eksklusion kan dog først besluttes på generalforsamlingen, som et særskilt punkt på dagsorden og skal foregå ved en skriftlig afstemning. Under dette dagsorden-punktforslag skal pågældende forlade generalforsamlingen indtil resultatet af afstemningen foreligger. Et ekskluderet medlem kan ikke rette økonomiske krav overfor foreningen.

§13

Såfremt foreningen ønskes ophævet, kan dette kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 4/5 af de aktive medlemmer efter skriftlig afstemning begærer en sådan opløsning. Generalforsamlingen fastsætter derefter foreningens midlers anvendelse.

§14

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender og intet stridsspørgsmål kan indbringes for domstole eller gøres til genstand for rettergang.

Kommentarer

Pia

01.07.2022 07:27

Hej Maria
Send mig din mailadresse, så sender jeg dig en email med alle oplysningerne.

Maria Brage-Andersen

01.07.2022 01:15

Hvis jeg gerne vil blive medlem, med henblik på aktiv medlem, hvad skal jeg så starte med at gøre?

Seneste kommentarer

01.07 | 07:27

Hej Maria
Send mig din mailadresse, så sender jeg dig en email med alle oplysningerne.

01.07 | 01:15

Hvis jeg gerne vil blive medlem, med henblik på aktiv medlem, hvad skal jeg så starte med at gøre?

12.03 | 07:02

Du skal gå i menu og finde foto og derefter fastelavn 2022

10.03 | 14:35

Sikke nogle flotte billeder

Del siden